Grip Verzuimservice - Nederlands Grip Verzuimservice - English  You are here: modernisering_ziektewet_2014_en

Grip-Verzuimservice-Icon-Visie

Modernisering Ziektewet 2014

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Modernisering Ziektewet van kracht. Per 1 januari 2014 zijn de gevolgen in de vorm van financiële prikkels van kracht. Werkgevers krijgen vanaf die datum de kosten van ziektewetuitkeringen voor werknemers, die na een contract voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaan, als rekening gepresenteerd. Dat geldt ook voor de WGA-uitkeringen die deze groep werknemers na twee jaar ziekte ontvangt.

Individueel beoordeeld

Tot nu toe worden de premies voor werkgevers per sector waarin zij actief zijn vastgesteld. Met de Wet Modernisering Ziektewet gaat dat veranderen. Bij het ingaan van die wet worden de premies per werkgever berekend. Bij een hoog aantal zieke tijdelijke contractanten zullen de premies per werkgever stijgen. Daarmee wordt een belangrijk argument om bij voorkeur tijdelijke contracten aan te gaan, zijnde minder risico voor werkgevers bij ziekte van een werknemer, te niet gedaan. Tegelijk wordt daarmee de flexibiliteit in arbeidsrelaties beperkt.

Lastenverzwaring werkgevers door nieuwe ziektewet

De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet komt bovenop de lasten die de werkgever al heeft vanwege de verplichte doorbetaling van loon bij twee jaar ziekte van vaste werknemers, de gevolgen van de Wet Verbetering Poortwachter en de gedifferentieerde premie WAO en WGA. En ook al gaat de nieuwe wet pas op 1 januari 2014 in, de invoering heeft ook gevolgen voor nu bestaande ziektegevallen. Voor kleine werkgevers kan een hoog verzuim van tijdelijke werknemers zelfs de financiële doodsteek zijn:

  1. Grote werkgevers (loonsom >100 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) gaan zelf de uitkeringslasten dragen voor ‘vangnetters’ die ziek uit dienst treden.
  2. Middelgrote werkgevers (loonsom tussen 10 en 100 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) betalen een premie die deels gebaseerd is op het individuele risico en deels op het sectoraal geldend risico. Dit geldt zowel voor de ziektewetpremie als voor de WGA-vangnetpremie (WGA-Flex).
  3. Voor kleine werkgevers (loonsom ≤ 10 maal de gemiddelde loonsom) blijft de situatie zoals die nu is; de premie wordt vastgesteld op basis van het sectorale risico.

Eigenrisicodrager

Op dit moment kan een werkgever ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Sinds 1 januari 2013 hoeft daar geen garantstelling meer voor plaats te vinden.

Voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kan, waar het gaat om ‘vangnetters’, pas per 1 januari 2016 gekozen worden voor eigenrisicodragerschap. En daar kan uitsluitend voor worden gekozen als de werkgever ook voor het vaste personeel zo’n WGA-eigenrisicodrager is/wordt. Werkgevers die WGA-eigenrisicodrager willen worden voor hun ‘vangnetters’, moeten vóór 2 oktober 2015 een nieuwe garantstelling bij de belastingdienst hebben ingediend.

Tijdelijke contracten

De gevolgen voor werkgevers met tijdelijke contracten zijn groot. Hoe hoger het verzuim van medewerkers met een tijdelijk contract, hoe meer premie de werkgever vanaf 1 januari 2014 betaalt.

Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Het kan straks zo zijn dat een werkgever twaalf jaar lang financiële consequenties draagt van een tijdelijke werknemer die na één dag werken ziek wordt.

Uitgaande van een worst case scenario gaat het om 2 jaar Ziektewetuitkering en aansluitend nog eens 10 jaar WGA-uitkering. De Ziektewet (ZW) is een soort vangnet voor werknemers die geen werkgever hebben die voor hen het loon moet doorbetalen bij ziekte, zoals werknemers met tijdelijke contracten.

Het belang van een goede verzuim- en schadelastbeheersing is nu groter dan ooit.

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk...

U bent ondernemer, de zaken gaan goed en u heeft een medewerker in dienst genomen voor de periode van een jaar. Na 3 maanden wordt uw medewerker ziek. Uw medewerker blijft echter 100% ziek. U en uw medewerker komen de verplichtingen conform WvP na. Het contract loopt van rechtswege na een jaar af en u meldt uw medewerker ziek uit dienst. Daarbij overhandigt u het UWV op verzoek het dossier met Plan van Aanpak.

Het UWV verzorgt de WGA-uitkering welke gefinancierd wordt uit het sectorfonds.

Per 2014 vindt de eerste verandering plaats in de financiering van de Ziektewet en de WGA en wordt een nieuwe term geïntroduceerd: WGA-Flex. In het geval van uw medewerker betekent dat de uitkeringen die uw medewerker ontvangt niet meer worden gefinancierd uit de sectorpremie, maar uit een gedifferentieerde Ziektewetpremie en WGA-Flex premie. De WGA-Flex premie betaalt u naast de huidige gedifferentieerde WGA premie (WGA Vast), waarvoor u eventueel eigen risicodrager bent via een verzekering.

Per 2016: de WGA-Flex premie en de WGA-Vast premie worden samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA premie, waarbij u vanaf dat moment de keuze krijgt om dit te betalen via UWV of eigen risicodrager te worden (of blijven) voor de WGA.

Concreet betekent het wel dat u voor uw medewerker die 3 maanden bij u gewerkt heeft voordat hij ziek werd, twaalf jaar (financiële) verantwoordelijkheid draagt!

Andere wijzigingen nieuwe ziektewet

  1. Keuring door UWV al na 1 jaar.
  2. In de plaats van de ZW-uitkering van maximaal twee jaar komt er een uitkering die afhankelijk is van het arbeidsverleden van de werknemer.

Download...

Grip Verzuimservice versterkt uw bedrijfsresultaat. Hoe? Door verzuim te controleren en grip te krijgen op uw verzuimkosten. En vanuit onze visie is activeren hierbij de sleutel tot succes. Contact